POLÍTICA DE PRIVACITAT
El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre
les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.
Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l’usuari queda informat sobre la
forma en què SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ recapta, tracta i protegeix les dades
de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web – https://sistemesemporda.net/
(d’ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a
SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ per altres mitjans.
L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de
forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament
si desitja facilitar les seves dades personals a SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ.
En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "He llegit la política de privacitat" o
similar, l’usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on
s’indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre d’altres
informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de
Protecció de Dades.
En aquells casos en que en la plana web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una
finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, o marcar la casella de selecció
(check box), l’usuari dona el consentiment inequívoc i exprés per al tractament en qüestió.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ, S.L.L – NIF: B55309249
• Adreça: Avgda. Vilallonga, 45, baixos, 17600, Figueres (GIRONA)
• Telèfon: 972513663
• Correu electrònic: administracio@sistemesemporda.net
– Tractament de DADES recaptades mitjançant la WEB
(es recomana desplegable)
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ tractem la informació que ens faciliten les
persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i, en el seu cas, enviar-li
informació sobre els nostres productes o serveis, així com els nostres butlletins.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o mentre duri la
relació comercial, sempre respectant els terminis de prescripció de responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Consentiment de l’interessat (marcant casella de selecció o check box): Atendre la seva
sol·licitud i, en el seu cas, enviar-li informació sobre els nostres productes o serveis, així
com els nostres butlletins.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ procedeixen
del propi interessat o del seu representant legal.
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin
l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o
l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera
unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o
l’orientació sexual d’una persona física).
– Tractament de DADES de CLIENTS
(es recomana desplegable)
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ tractem la informació que ens faciliten les
persones interessades amb la finalitat principal de prestar-li els serveis sol·licitats, així com
realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada de dits serveis o venda de
producte, i, en el seu cas, per enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i
serveis.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant
els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats
• Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis
sol·licitats.
• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres
productes i serveis.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents, en el seu cas.
Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ procedeixen
de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives
• Adreces postals i electròniques
• Informació comercial
• Informació bancària, en el seu cas
– Tractament de les dades de VIDEOVIGILANCIA
(es recomana desplegable)

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ; Finalitat: Garantir la seguretat de
persones, béns i instal·lacions; Legitimació: Missió en Interès públic; Destinataris: Estan
previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com
Jutjats i Tribunals; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del
responsable del tractament;
Informació completa sobre Protecció de Dades
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ tractem la informació que ens faciliten les
persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i
instal·lacions.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de
Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la
finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte o infracció.
Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Quines categories de dades personals tractem?
Imatge i, en el seu cas, veu.
(fi desplegable)
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SISTEMES INFORMÀTICS
EMPORDÀ estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir (art. 15 RGPD) a les seves dades personals,
així com a sol·licitar la rectificació (art. 16 RGPD) de les dades inexactes o, si escau,
sol·licitar la seva supressió (art. 17 RGPD) quan, entre altres motius, les dades ja no
siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació (Art. 18
RGPD) del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a
l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els
interessats podran oposar-se al tractament (art. 21 RGPD) de les seves dades. En aquest
cas, SISTEMES INFORMÀTICS EMPORDÀ deixarà de tractar les dades, a menys que hi
hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat (art. 20 RGPD) de les seves dades personals.
Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format
estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat
directament, sempre que tècnicament sigui possible.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el
consentiment (art. 7 RGPD) en qualsevol moment, sense que la retirada afecti a la licitud
del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal
acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu
electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una
fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les
sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor
En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves
dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus
drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de
Dades competent:
Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf
OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES
Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de SISTEMES
INFORMÀTICS EMPORDÀ i, en general, aquelles que sol·liciti l’empresa per a la
prestació del servei/venda de producte, són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el

camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant,
si no es faciliten els mateixos o no es faciliten amb exactitud, és possible que no puguin
atendre’s les sol·licituds correctament.
En cas que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment
d’aquests i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació
continguda en la present Política de Privacitat, eximint a SISTEMES INFORMÀTICS
EMPORDÀ de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb
l’interessat («licitud, lleialtat i transparència»); recollits amb finalitats determinades,
explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests
fins; adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són
tractats, mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no
més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals (respectant els
terminis de prescripció de responsabilitats); tractats de tal manera que es garanteixi una
seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no
autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant
l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).
Seguim uns estrictes criteris de selecció de proveïdors de serveis amb accés a dades
personals, tot això per a donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció
de dades, així com formalitzar amb ells el corresponent contracte d’encarregat del
tractament (art. 28 RGPD), mitjançant el qual se’ls imposarà, entre altres, les següents
obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades seguint
les nostres instruccions; i suprimir o retornar-nos les dades una vegada finalitzi la prestació
dels serveis.